تار

تار

امیرحسین عمویی

لیست آهنگ ها

درآمد (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
کرشمه و آواز (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
مقدمه ی داد (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
داد (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
مجلس افروز (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
خسروانی (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
دلکش،چهارمضراب و فرود (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
خاوران (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
طرب انگیز (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
نیشابورک (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
نصیرخانی (طوسی) (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارپاره (مرادخانی) (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
فِیلی (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
ماهور صغیر (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
آذربایجانی (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
حصار ماهور (اَبول)،زنگوله،زیرافکند (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
نیریز (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
شکسته (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
عراق (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
نهیب (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
مُحَیِّر (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
آشورآوند (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
اصفهانک (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
حزین (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
کرشمه (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
زنگوله (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
راک هندی (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
راک کشمیر (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
راک عبدالله (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
کرشمه ی راک،صفیر راک (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
ساقی نامه،کُشته مرده،صوفی نامه (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
رنگ حربی (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
رنگ یک چوبه (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
رنگ شَلَخو (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 1 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 2 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 3 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 4 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 5 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 6 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 7 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 8 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 9 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 10 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 11 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 12 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 13 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 14 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 15 (ماهور) گوش کنید
حسین علیزاده