بنان

بنان

امیرحسین عمویی

لیست آهنگ ها

دستگاه ماهور 1 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 2 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 3 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 4 گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف جهان گذران گوش کنید
غلامحسین بنان
گفتاری در مورد استاد بنان و مصاحبه با ایشان توسط مصطفی فتاح گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف گوشه نشین گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف گل صحرایی گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف از یاد رفته گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 1 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 2 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 3 گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف هستی چه بود گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف خریدار تو گوش کنید
غلامحسین بنان
ماهور گوش کنید
غلامحسین بنان
داد و گشایش و شکسته فرود ماهور گوش کنید
غلامحسین بنان
بیات اصفهان گوش کنید
غلامحسین بنان
داد و گشایش و شکسته فرود ماهور گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه همایون 1 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه همایون 2 گوش کنید
غلامحسین بنان
مرثیه گوش کنید
احمد شاملو
ای ایران (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
تصنیف یار رمیده گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف جام جم (اجرایی دیگر) گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف جام جم (اجرایی دیگر) گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز شوشتری (محلی بختیاری) گوش کنید
غلامحسین بنان
اجرای خصوصی 1345 (مرکب خوانی) گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز شوشتری گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز شوشتری منصوری خصوصی 1349 گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف آشنا سوز گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف یار رمیده گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه چهارگاه، تاریخ اجرا ۱۳۲۸ گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف دور از رخ تابانش از جان بیزارم گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه چهارگاه اجرایی دیگر گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف عاشق گوش کنید
غلامحسین بنان
مصاحبه با استاد غلامحسین بنان گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه سه گاه اجرایی دیگر گوش کنید
غلامحسین بنان
مثنوی مخالف گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه سه گاه گوش کنید
غلامحسین بنان
ضربی سه گاه گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 1 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 2 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 3 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 4 گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف جهان گذران گوش کنید
غلامحسین بنان
گفتاری در مورد استاد بنان و مصاحبه با ایشان توسط مصطفی فتاح گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف گوشه نشین گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف گل صحرایی گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف از یاد رفته گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۵۱، ویولون گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک (شهابی)، پیانو گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، سه تار ۱ گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، سه تار ۲ گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۶۲، تار گوش کنید
غلامحسین بنان
مقدمه ی دشتی گوش کنید
غلامحسین بنان
ساز و آواز (آواز دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
ترانه ی گل صحرایی (دستگاه ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
ساز و آواز (دستگاه ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
ترانه ی گل صحرایی گوش کنید
غلامحسین بنان
ساز و آواز (دستگاه شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
ترانه ی بر چهره ی گل (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
ترانه ی ره عشق (دستگاه ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
ضربی ابوعطا گوش کنید
غلامحسین بنان
چنگ دل گوش کنید
غلام کویتی پور
چوبی بهروم و مریم گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
درآمد - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
چکاوک - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
شوشتری - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
نی داوود - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
بیداد - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
بختیاری - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
اوج - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
تصنیف همایون - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات راجع - آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
اوج - آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
مثنوی - آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات اصفهان 1 گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات اصفهان 2 گوش کنید
عبدالله دوامی
درآمد - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
نیشابورک - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
گردانیه - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
نغمه - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات راجع - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
عراق - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
نهفت - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
مجلسی - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
عشاق - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
رهاب - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
ناقوس - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
تخت طاقدیس - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
شاه ختایی - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
تصنیف نوا - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
نغمه - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
پروانه - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
قرچه - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
عشاق - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
طرز - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
آواز 1 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز 2 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز 3 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز 4 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز 5 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز 6 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز 7 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز 8 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز 9 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
نوا، شکسته ی کوچک گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
ماهور 1 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
بیات اصفهان گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
ماهور 2 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
چهارگاه گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
همایون گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
دشتی، ابوعطا گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
دوگاه گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
ماهور 3 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
سه گاه 1 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
ماهور 4 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
همایون، ماهور گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
سه گاه 2 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
نوا، شکسته ی کوچک گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
ماهور 1 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
بیات اصفهان گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
ماهور 2 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
چهارگاه گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
همایون گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
دشتی، ابوعطا گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
دوگاه گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
ماهور 3 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
سه گاه 1 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
ماهور 4 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
همایون، ماهور گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
سه گاه 2 گوش کنید
سیدعلی اصغر کردستانی
حسن خان
عبدالله دوامی
پیش درآمد گوش کنید
مظفر شفیعی
درآمد گوش کنید
مظفر شفیعی
چهارمضراب گوش کنید
مظفر شفیعی
نغمه گوش کنید
مظفر شفیعی
زابل گوش کنید
مظفر شفیعی
تصنیف زابل گوش کنید
مظفر شفیعی
مویه گوش کنید
مظفر شفیعی
حصار گوش کنید
مظفر شفیعی
آواز اصفهان گوش کنید
مظفر شفیعی
سوز و گداز گوش کنید
مظفر شفیعی
تصنیف اصفهان گوش کنید
مظفر شفیعی
اوج گوش کنید
مظفر شفیعی
شوشتری گوش کنید
مظفر شفیعی
منصوری گوش کنید
مظفر شفیعی
گبری زابل گوش کنید
مظفر شفیعی
تصنیف چهارگاه با رنگ گوش کنید
مظفر شفیعی