سنتور

سنتور

پوریا خلیلی___

لیست آهنگ ها

چهارمضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب شور گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب زابل (سه گاه) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب مخالف سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ترک گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شکسته (ترک) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حجاز گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب قرایی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب عشاق (دشتی) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب همایون گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
لحظه دیدار گوش کنید
پرویز مشکاتیان
خزان گوش کنید
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
پرویز مشکاتیان
سماع آوا گوش کنید
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار گوش کنید
پرویز مشکاتیان
گریلی شستی و هشتری گوش کنید
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
پرویز مشکاتیان
شور انگیز گوش کنید
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار گوش کنید
پرویز مشکاتیان
دلشکن گوش کنید
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
پرویز مشکاتیان
رنگ اصول گوش کنید
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار گوش کنید
پرویز مشکاتیان
رنگ دشتی گوش کنید
پرویز مشکاتیان
درآمد شور گوش کنید
پرویز مشکاتیان
چهار مضراب گوش کنید
پرویز مشکاتیان
قطعاتی در آواز حسینی گوش کنید
پرویز مشکاتیان
چهار مضراب گوش کنید
پرویز مشکاتیان