نکتورن های شوپن

نکتورن های شوپن

باربد

لیست آهنگ ها

No .11 in G Minor, Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .12 in G Major, Op. 37 No. 2: Andantino گوش کنید
فردریک شوپن
No .13 in C Minor, Op. 48 No. 1: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino گوش کنید
فردریک شوپن
No .15 in F Minor, Op. 55 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .16 in F Flat Major, Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .17 in B Major, Op. 62 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .18 in G Major, Op. 62 No. 2: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .20 in C Sharp Minor, Op. Post.: Lento Con Gran Espressione گوش کنید
فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post. گوش کنید
فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto گوش کنید
فردریک شوپن
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile گوش کنید
فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento گوش کنید
فردریک شوپن