11

11

سهراب یزدانی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
درآمد گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
قطعه ی شوریده گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مثنوی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مجنون گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تصنیف صبوح گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
خزان گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
ساز و آواز گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
شورانگیز (دونوازی تار) گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تصنیف بیا ساقی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
چهار مضراب گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
درآمد گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
قطعه ی شوریده گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مثنوی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مجنون گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تصنیف صبوح گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
خزان گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
ساز و آواز گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
شورانگیز (دونوازی تار) گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تصنیف بیا ساقی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تکنوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تصنیف "بهار دلکش" گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
درآمد گوش کنید
حسین علیزاده
ضربی نوا گوش کنید
حسین علیزاده
نغمه، گردانیه گوش کنید
حسین علیزاده
کرشمه گوش کنید
حسین علیزاده
نیشابورک گوش کنید
حسین علیزاده
ضربی نیشابورک گوش کنید
حسین علیزاده
نهفت گوش کنید
حسین علیزاده
ضربی نهفت گوش کنید
حسین علیزاده
بیات کرد گوش کنید
حسین علیزاده
بسته نگار گوش کنید
حسین علیزاده
فرود گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ نوا گوش کنید
حسین علیزاده