سیستانی

سیستانی

فرشته ص

لیست آهنگ ها

ملا محمد جان، در مدح حضرت محمد (ص) گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
عروس خوش سودا گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
مُحکَه کِنجاکَه گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
لیلی جان گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
بابا گل افروز گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
امشب حنا می بندیم گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
سَرترَاشَک گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
بی بی گل عروس گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
صنم گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
آقا میرزابیک گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
لَبکِ یارَم گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
یار خدا خدا گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
ربابه جان گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
دور از وطن گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
ریتم سه چاپی گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
ریتم یه چاپی گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
ای یار جانی گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر
عزیز جان میری من گوش کنید
حبیب الله قادر آتشگر