طره گیسو

طره گیسو

علی بهجتی

لیست آهنگ ها

نگارینا گوش کنید
فردین کریم خاوری
گیسو گوش کنید
فردین کریم خاوری
دل هوس گوش کنید
فردین کریم خاوری
افسون گوش کنید
فردین کریم خاوری
بسته دام گوش کنید
فردین کریم خاوری
طره گوش کنید
فردین کریم خاوری
از خون جوانان وطن گوش کنید
فردین کریم خاوری
رحم ای خدای دادگر گوش کنید
فردین کریم خاوری
گل پامچال گوش کنید
فردین کریم خاوری
مهستان گوش کنید
فردین کریم خاوری
یامولا گوش کنید
فردین کریم خاوری
به شب وصلت گوش کنید
فردین کریم خاوری
مجنون گوش کنید
فردین کریم خاوری