شور

شور

مهسا رضایی

لیست آهنگ ها

درآمد اول گوش کنید
حسین مهرانی
درآمد دوم گوش کنید
حسین مهرانی
درآمد سوم (کرشمه) گوش کنید
حسین مهرانی
درآمد (گوشه ی رهاب) گوش کنید
حسین مهرانی
درآمد (اوج) گوش کنید
حسین مهرانی
درآمد (ملانازی) گوش کنید
حسین مهرانی
نغمه ی اول گوش کنید
حسین مهرانی
نغمه ی دوم گوش کنید
حسین مهرانی
زیر کش سلمک گوش کنید
حسین مهرانی
ملانازی گوش کنید
حسین مهرانی
زیر کش سلمک دوم گوش کنید
حسین مهرانی
سلمک گوش کنید
حسین مهرانی
گریز گوش کنید
حسین مهرانی
مجلس افروز گوش کنید
حسین مهرانی
عزال گوش کنید
حسین مهرانی
صفا گوش کنید
حسین مهرانی
بزرگ گوش کنید
حسین مهرانی
کوچک گوش کنید
حسین مهرانی
دوبیتی گوش کنید
حسین مهرانی
خارا گوش کنید
حسین مهرانی
قجر، فرود گوش کنید
حسین مهرانی
حزین گوش کنید
حسین مهرانی
شور پایین دسته گوش کنید
حسین مهرانی
گوشه ی رهاب گوش کنید
حسین مهرانی
چهارگوشه گوش کنید
حسین مهرانی
مقدمه ی گریلی گوش کنید
حسین مهرانی
رضوی، فرود گوش کنید
حسین مهرانی
حزین گوش کنید
حسین مهرانی
شهناز گوش کنید
حسین مهرانی
قرچه گوش کنید
حسین مهرانی
شهناز کُت (عاشق کش) گوش کنید
حسین مهرانی
رنگ اصول گوش کنید
حسین مهرانی
گریلی گوش کنید
حسین مهرانی
رنگ شهرآشوب گوش کنید
حسین مهرانی