شیدا

شیدا

فرید

لیست آهنگ ها

دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
اشک حسرت گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حال پریشان گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
گل مریم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
قافله عمر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
پنجره باز می شود گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
من فرزند ایرانم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حالا چرا گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تاج خوشبختی گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حال پریشان گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
گل مریم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
قافله عمر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
پنجره باز می شود گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
من فرزند ایرانم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حالا چرا گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تاج خوشبختی گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دو چشم مست گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد