اتود های شوپن

اتود های شوپن

باربد

لیست آهنگ ها

Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.2 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.3 In E Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.8 In F Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.9 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.12 In C Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.2 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.3 In F Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.4 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.5 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.10 In B Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.11 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.12 In C Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.1 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن