اتود های شوپن

اتود های شوپن

باربد

لیست آهنگ ها

اتود 1 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 2 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 3 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 4 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 5 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 6 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 7 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 8 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 9 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 10 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 11 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 12 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 13 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 14 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 15 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 16 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 17 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 18 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 19 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 20 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 21 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 22 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 23 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 24 گوش کنید
فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.2 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.3 In E Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.8 In F Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.9 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.12 In C Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.2 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.3 In F Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.4 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.5 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.10 In B Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.11 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.12 In C Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.1 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.1 In C Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.2 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.3 In E Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.4 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.5 In G Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.6 In E Flat Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Douze Grandes Etudes. Op.10, No.7 In C Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.8 In F Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.9 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.10 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.11 In E Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.10, No.12 In C Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Douze Etudes. Op.25, No.1 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.2 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.3 In F Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.4 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.5 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.6 In G Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.7 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.8 In D Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.9 In G Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.10 In B Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.11 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Etude. Op.25, No.12 In C Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.1 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.2 In D Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن
Trios Etudes. No.3 In A Flat Major گوش کنید
فردریک شوپن