باخ

باخ

باربد

لیست آهنگ ها

Prelude No . 1 in major from The Well - Tempered Clavir,BWV 846 گوش کنید
یوهان سباستین باخ
l . Allegro گوش کنید
یوهان سباستین باخ
ll . Affettuoso گوش کنید
یوهان سباستین باخ
lll . Allegro گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Jesu, joy of Mans Desining گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Gavotte in B minor from Suite in D major , BWV 1068 گوش کنید
یوهان سباستین باخ
l . Allegro گوش کنید
یوهان سباستین باخ
ll . Andante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
lll . Allegro گوش کنید
یوهان سباستین باخ