پارتیتا های باخ

پارتیتا های باخ

باربد

لیست آهنگ ها

Violin Partita No. ۱ in B Minor, BWV ۱۰۰۲: Allemande گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۱ in B Minor, BWV ۱۰۰۲: Double ۱ گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۱ in B Minor, BWV ۱۰۰۲: Courante گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۱ in B Minor, BWV ۱۰۰۲: Presto گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۱ in B Minor, BWV ۱۰۰۲: Sarabande گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۱ in B Minor, BWV ۱۰۰۲: Double ۲ گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۱ in B Minor, BWV ۱۰۰۲: Bourre گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۱ in B Minor, BWV ۱۰۰۲: Double ۳ گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۲ in D Minor, BWV ۱۰۰۴: Allemande گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۲ in D Minor, BWV ۱۰۰۴: Courante گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۲ in D Minor, BWV ۱۰۰۴: Sarabande گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۲ in D Minor, BWV ۱۰۰۴: Gigue گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۲ in D Minor, BWV ۱۰۰۴: Ciaconna گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۳ in E Major, BWV ۱۰۰۶: Prelude گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۳ in E Major, BWV ۱۰۰۶: Lourre گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۳ in E Major, BWV ۱۰۰۶: Gavotte گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۳ in E Major, BWV ۱۰۰۶: Menuete ۱ گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۳ in E Major, BWV ۱۰۰۶: Menuete ۲ گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۳ in E Major, BWV ۱۰۰۶: Bourre گوش کنید
افشین ذاکر
Violin Partita No. ۳ in E Major, BWV ۱۰۰۶: Gigue گوش کنید
افشین ذاکر