شوبرت و شومان

شوبرت و شومان

باربد

لیست آهنگ ها

فرانتز شوبرت: مُمان موزیکال در فا مینور، اپوس 94، شماره ی 3، دی 78 گوش کنید
سهیل ناصری
سونات در دو مینو، دی 958: آلگرو 1 گوش کنید
سهیل ناصری
آداجو گوش کنید
سهیل ناصری
مِنوئتو: آلگرو، تریو گوش کنید
سهیل ناصری
آلگرو 2 گوش کنید
سهیل ناصری
ربرت شومان: رؤیا گوش کنید
سهیل ناصری
رقص اصحاب داوود: شماره ی 1، سل ماژور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 2، سی مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 3،سل ماژور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 4، سی مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 5، ر ماژور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 6، ر مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 7، سل مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 8، دو مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 9، دو ماژور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 10، ر مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 11، ر ماژور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 12، می مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 13، دو مینور - ماژور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 14، می بمل ماژور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 15، سی بمل ماژور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 16، سل ماژور - سی مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 17، سی ماژور - مینور گوش کنید
سهیل ناصری
شماره ی 18، دو ماژور گوش کنید
سهیل ناصری