پنهان چو دل

پنهان چو دل

zainolabedin

لیست آهنگ ها

مگذار و مگذر گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
هیهای دل گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
تکنوازی سهتار گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
نقشآفرین (جانسوزخوانی) گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
صورتگر گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
آفتاب گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
همایون تار گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
همه تو گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
تکنوازی کمانچه گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
آواز امید گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
پنهان چو دل گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش