هاتف شرار

هاتف شرار

zainolabedin

لیست آهنگ ها

نرو گوش کنید
هاتف شرار
مه عیار گوش کنید
هاتف شرار
کوچک نوازی کن گوش کنید
هاتف شرار
مادر گوش کنید
هاتف شرار
دست های تو گوش کنید
هاتف شرار
رفت گوش کنید
هاتف شرار
انگار نه انگار گوش کنید
هاتف شرار
دکلمه - دستهای تو گوش کنید
هاتف شرار
دکلمه - انگار نه انگار گوش کنید
هاتف شرار
دکلمه - رفت گوش کنید
هاتف شرار
گلنار گوش کنید
هاتف شرار
قرار بود گوش کنید
هاتف شرار
گلنار (بی کلام) گوش کنید
هاتف شرار
چه می شد گوش کنید
هاتف شرار
ساز و آواز گوش کنید
هاتف شرار
حالمان بد نیست گوش کنید
هاتف شرار
خنده ی عاشق گوش کنید
هاتف شرار