ترکی

ترکی

باربد

لیست آهنگ ها

Bodrum گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Av Her گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dilah گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Davaro گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Selvi گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Selvii گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dilahi گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Kirik گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Devle گوش کنید
گروهی از هنرمندان