بیژن و منیژه

بیژن و منیژه

باربد

لیست آهنگ ها

صحنه ۱، پیش نوا (اوورتور) گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۲، جشنگاه منیژه در توران زمین گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۳، شادی دختران تورانی گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۴ ،شادی همراهان بیژن گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۶، بیژن در جشن همراهان منیژه گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۸، میان پرده ی کوتاه گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۹، رازگویی بیژن و منیژه گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۱۲-آ، بازگشت گرگین به ایران زمین گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۱۳، جام جهان نما گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۱۵، اندوه منیژه (بر چاه بیژن) گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۱۶، نبرد و پیروزی رستم گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۱۷، میان پرده گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۱۹، مجلس آرایان گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۲۰، شادی آوران گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۲۲، شادی دختران ایرانی گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۲۵-آ، هنرآفرینی بیژن و منیژه گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۲۵-ث، هنرآفرینی منیژه گوش کنید
حسین دهلوی
صحنه ۲۶، بخش پایانی (فینال) گوش کنید
حسین دهلوی