دستور سنتور

دستور سنتور

باربد

لیست آهنگ ها

درس اول گوش کنید
سامان ضرابی
درس دوم گوش کنید
سامان ضرابی
درس سوم گوش کنید
سامان ضرابی
درس چهارم گوش کنید
سامان ضرابی
درس پنجم: قطعه ی سه ضربی گوش کنید
سامان ضرابی
درس ششم گوش کنید
سامان ضرابی
درس هفتم گوش کنید
سامان ضرابی
درس هشتم: ترانه ی «جونی جونی» گوش کنید
سامان ضرابی
درس نهم گوش کنید
سامان ضرابی
درس دهم گوش کنید
سامان ضرابی
درس یازدهم: مضراب جفت گوش کنید
سامان ضرابی
درس دوازدهم: مضراب جفت گوش کنید
سامان ضرابی
درس سیزدهم: نصیرخانی گوش کنید
سامان ضرابی
درس چهاردهم: دوبل نت ها گوش کنید
سامان ضرابی
درس پانزدهم: تصنیف «هزار آفرین» گوش کنید
سامان ضرابی
درس شانزده: در قفس گوش کنید
سامان ضرابی
درس هفده گوش کنید
سامان ضرابی
درس هجده گوش کنید
سامان ضرابی
درس نوزده گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و یک: ترانه ی «گل گندم» گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و دو: زنگ شتر گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و سه: چهارمضراب ترک گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 1 گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 2 گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 3 گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و پنج: چهارمضراب دشتی گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و شش: سه مضراب ابوعطا گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و هفت: شهر آشوب گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و هشت: زرد ملیجه گوش کنید
سامان ضرابی
درس بیست و نه گوش کنید
سامان ضرابی
درس سی: تصنیف «مزرع سبز فلک» گوش کنید
سامان ضرابی