قطعات موسیقی مجلسی

قطعات موسیقی مجلسی

باربد

لیست آهنگ ها

پالیزبان (مقدمه ی سه گاه) گوش کنید
سامان ضرابی
پگاه (چهارمضراب سه گاه) گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی مخالف سه گاه گوش کنید
سامان ضرابی
درآمد چهارمضراب سه گاه گوش کنید
سامان ضرابی
چهارمضراب مخالف سه گاه گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی شور گوش کنید
سامان ضرابی
کرشمه (شور) گوش کنید
سامان ضرابی
چهارمضراب شور گوش کنید
سامان ضرابی
نغمه و فرود (شور) گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی اوج (شور) گوش کنید
سامان ضرابی
پژواک (چهارمضراب لنگ در شور) گوش کنید
سامان ضرابی
راز و نیاز (شور) گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی حجاز گوش کنید
سامان ضرابی
فردوس (مقدمه ی بیات ترک) گوش کنید
سامان ضرابی
چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
سامان ضرابی
مهربانی (بیات ترک) گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی شکسته (بیات ترک) گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی قرایی گوش کنید
سامان ضرابی
پرند (ضربی دشتی) گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی عشاق (دشتی) گوش کنید
سامان ضرابی
چهارمضراب همایون گوش کنید
سامان ضرابی
لیلی و مجنون و بختیاری و مؤالف گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی شوشتری گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی بیداد گوش کنید
سامان ضرابی
چهارمضراب عشاق همایون گوش کنید
سامان ضرابی
چهارمضراب بیات اصفهان گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی عشاق اصفهان گوش کنید
سامان ضرابی
فاخته (مقدمه ی چهارگاه و مخالف) گوش کنید
سامان ضرابی
چهل مضراب مخالف چهارگاه گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی ماهور میرزا حسین قلی و چهارمضراب سماعی گوش کنید
سامان ضرابی
رنگ ماهور گوش کنید
سامان ضرابی
لزگی (ماهور) گوش کنید
سامان ضرابی
پردیس (چهارمضراب ماهور) گوش کنید
سامان ضرابی
چهارمضراب داد (ماهور) گوش کنید
سامان ضرابی
مقدمه ی دلکش گوش کنید
سامان ضرابی
چهارمضراب عراق (ماهور) گوش کنید
سامان ضرابی