ابوالحسن صبا

ابوالحسن صبا

باربد

لیست آهنگ ها

درآمد اول (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گشایش (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خوارزمی مجلس افروز (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آذربایجانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
طوسی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فیلی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زیر افکن (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
میرزایی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حصار،ابول-ماهور-صغیر-زسر افکن-میرزایی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دلکش (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خاوران و طرب انگیز (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ضربی خاوران (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عراق مُحیر، آشوراوند، اصفهانک، حزین (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
کرشمه، زنگوله (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
صغیر راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ساقی نامه (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب چهارگاه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز چهارگاه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگوله (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مغلوب (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگ شتر قدیم (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فرود (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
منصوری (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ضربی خاتمه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا