ابوالحسن صبا ۲

ابوالحسن صبا ۲

باربد

لیست آهنگ ها

چهار مضراب دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حاجیانی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق 1 (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب عشاق (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق 2 (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چوپانی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گیلکی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
غم انگیز (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دشتستانی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دیلمان (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فرود (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیاد گذشته (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب ترک (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز ترک (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حزین (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
جامه دران (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
روح الارواح (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دوگاه (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شهابی (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قطار (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد اول (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گشایش (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خوارزمی مجلس افروز (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آذربایجانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
طوسی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فیلی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زیر افکن (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
میرزایی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حصار،ابول-ماهور-صغیر-زسر افکن-میرزایی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دلکش (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خاوران و طرب انگیز (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ضربی خاوران (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عراق مُحیر، آشوراوند، اصفهانک، حزین (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
کرشمه، زنگوله (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
صغیر راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ساقی نامه (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب چهارگاه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز چهارگاه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگوله (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مغلوب (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگ شتر قدیم (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فرود (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
منصوری (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ضربی خاتمه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا