گروه نوازی در شور و ماهور

گروه نوازی در شور و ماهور

باربد

لیست آهنگ ها

قطعه ی راز و نیاز (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد خارا (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
کرشمه (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد اوج (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
نغمه ی اول (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
نغمه ی دوم (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
رضوی، فرود - سنتور (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
حسینی (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
دوبیتی (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
قجر، رِنگ (دستگاه شور) گوش کنید
فرامرز پایور
مقدمه ی نی گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد و کرشمه گوش کنید
فرامرز پایور
دلکش گوش کنید
فرامرز پایور
خاوران گوش کنید
فرامرز پایور
عراق و حزین گوش کنید
فرامرز پایور
راک گوش کنید
فرامرز پایور
نصیر خانی گوش کنید
فرامرز پایور
ساقی نامه - رِینگ کوراغلی گوش کنید
فرامرز پایور