شاهنامه

شاهنامه

Joe Sisi

لیست آهنگ ها

شاهنامه خوانی گوش کنید
هوشنگ سامانی
مهر و ماه گوش کنید
هفت خان هفت خان
وحید مجید
ولی الله ترابی مرشد
نقل رستم و سهراب گوش کنید
هفت خان هفت خان
وحید مجید
ولی الله ترابی مرشد
آوای سوگواری گوش کنید
هفت خان هفت خان
وحید مجید
ولی الله ترابی مرشد
تصنیف سوگ سهراب گوش کنید
هفت خان هفت خان
وحید مجید
ولی الله ترابی مرشد
سرای سه پنجی گوش کنید
هفت خان هفت خان
وحید مجید
ولی الله ترابی مرشد
باغ خرم بهار گوش کنید
هفت خان هفت خان
وحید مجید
ولی الله ترابی مرشد
ترانه ایرانی گوش کنید
هفت خان هفت خان
وحید مجید
ولی الله ترابی مرشد