سوییت سیارات

سوییت سیارات

باربد

لیست آهنگ ها

Mars, the Bringer of War گوش کنید
شارل دوتوآ
گوستاو هولست
Venus, the Bringer of Peace گوش کنید
شارل دوتوآ
گوستاو هولست
Mercury, the Winged Messenger گوش کنید
شارل دوتوآ
گوستاو هولست
Mercury, the Winged Messenger گوش کنید
شارل دوتوآ
گوستاو هولست
Saturn, the Bringer of Old Age گوش کنید
شارل دوتوآ
گوستاو هولست
Uranus, the Magician گوش کنید
شارل دوتوآ
گوستاو هولست
Neptune, the Mystic گوش کنید
شارل دوتوآ
گوستاو هولست