پایور

پایور

باربد

لیست آهنگ ها

پیش درآمد (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
سوز و گذاز ضربی (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
عشاق (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
چهارمضراب 2 (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
گوشه ی شور (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
حزین (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
مثنوی (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
رنگ (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
مینا نی زاری
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
سرنوازی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
بدر (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
زنگوله (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
زابل (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
کرشمه "زابل" (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
مویه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
درآمد مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
ضربی مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
حدی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
پهلوی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
رجز (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری
رنگ (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
مینا نی زاری