پایور

پایور

باربد

لیست آهنگ ها

فانوس (دو نوازی برای دو سنتور و دو تمبک) گوش کنید
سیاوش آریامنش
پوپک (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور) گوش کنید
سیاوش آریامنش
فرپرک (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور) گوش کنید
سیاوش آریامنش
فریبا (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور) گوش کنید
سیاوش آریامنش
چهارمضراب نوا (از کتاب سی قطعه چهارمضراب) گوش کنید
سیاوش آریامنش
چهارمضراب نهفت (از کتاب سی قطعه چهارمضراب) گوش کنید
سیاوش آریامنش
سه مضراب ابوعطا (از کتاب فالگوش، هفت آهنگ برای سنتور) گوش کنید
سیاوش آریامنش
پیوند (از کتاب پیوند) گوش کنید
سیاوش آریامنش
بیاد استاد حسین تهرانی (گروه نوازی) گوش کنید
سیاوش آریامنش