همایون شجریان

همایون شجریان

19988

لیست آهنگ ها

تصنیف «جانا به نگاهی» گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز «شب فراق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «بهار عاشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «شب جدایی» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «افسانۀ عشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «آتشی در سینه» گوش کنید
همایون شجریان