سوم

سوم

محمد صادق

لیست آهنگ ها

یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف «مرا عاشق شورانگیز» گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
مثنوی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری