دوم

دوم

محمد صادق

لیست آهنگ ها

تصنیف «مرا عاشق شورانگیز» گوش کنید
شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف «مرا عاشق شورانگیز» گوش کنید
شهرام ناظری
رقص بر پرده ی گران کردن گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
تولد فریدون گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
مقدمه (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
مثنوی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری