شجریان

شجریان

rezaei9776

لیست آهنگ ها

تصنیف "گریه را به مستی" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
قطعه "دیدار" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
زنگ شتر گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "چشم یاری" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ادامه ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "باد صبا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
چهارمضراب بیداد گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "رندان مست" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف ز من نگارم گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز با کمانچه گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان