😍امو بند😍

😍امو بند😍

فاطی

لیست آهنگ ها

سخت بود گوش کنید
امو بند
تا اومدی گوش کنید
امو بند
شک گوش کنید
امو بند
دوباره گوش کنید
امو بند
با تو گوش کنید
امو بند
با تو گوش کنید
امو بند