گر بنگری بسویم

گر بنگری بسویم

zainolabedin

لیست آهنگ ها

آوازهای پرما: زندگی عشق است گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
آوازهای پرما: گل سرخی کن زندگی را گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
آوازهای پرما: گر بنگری به سویم گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
آوازهای پرما: عشق چون اندیشه گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
برای ستاره ها: برای ستاره ها گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
برای ستاره ها: بشنو از من گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
برای ستاره ها: تندبادی از نوا گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
برای ستاره ها: آنچه گذشت گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
برای ستاره ها: تندبادی از نوا ۲ گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
برای ستاره ها: برای ستاره ها ۲ گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
سوئیت ایرانی: سرزنده، مشخص و دقیق گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
سوئیت ایرانی: موومان دوم گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
سوئیت ایرانی: آهسته گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
سوئیت ایرانی: پرشور و پر تحرک گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
سوئیت ایرانی: آهسته ۲ گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
سوئیت ایرانی: گسترده گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا
پایکوبی در دهکده گوش کنید
فوزیه مجد
دلبر حکیم آوا