کمانچه - شور

کمانچه - شور

هلیاد رضایی

لیست آهنگ ها

هفت ضربی شور گوش کنید
سعید فرج پوری
6/8 کردی شور گوش کنید
سعید فرج پوری
دو ضربی شور گوش کنید
سعید فرج پوری
دستگاه شور 1 گوش کنید
باقرخان رامشگر
حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه شور 2 گوش کنید
باقرخان رامشگر
حسین خان اسماعیل زاده
پیش درآمد شور گوش کنید
جلیل شهناز
پیش درآمد (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
پیش درآمد شور گوش کنید
فرامرز پایور