ذولفنون (شاد)

ذولفنون (شاد)

navid agha

لیست آهنگ ها

موالیان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
تصنیف موالیان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
برگ خزان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مرغ شب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مازندرانی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شوردشتی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب، همایون گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گل پامچال گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رنگ شلخو گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
به من نخند گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ماهور صغیر گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
می زده شب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
بند باز گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد سه گاه و چهارمضراب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
آزاده ام گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گل اومد بهار اومد گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دل ای دل گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شمع و پروانه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دو سه پیمانه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
من از روز ازل گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شمع و پروانه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ز من نگارم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
اگر مشتم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ساقی نامه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
هزار دستان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
افشاری گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
آشفته گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
خدا دل ای خدا دل گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ترانه محلی مازندران گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
کاروان دشتی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
محلی شیرازی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ترانه دزفولی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شب مهتاب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
بهار دلنشین گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دشتی: تار بشیر حامیان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
بهار دلکش گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
موسم گل گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون