آذری

آذری

عبدالله

لیست آهنگ ها

اون دورت (ماهور) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
قشنگی (سه گاه) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
هِیوا گولی (سه گاه) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
نازناز (سه گاه) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
تره کمَه (سه گاه) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
رنگ (چهارگاه) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
آمان تِلّو (ماهور) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
سَمَنی (ماهور) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
دوی دوی (ماهور) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
بختَ وَری (سه گاه) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان
رنگ (سه گاه) گوش کنید
عاشیق حسین اسدی
کیوان پهلوان