ترکی

ترکی

abolfazl madadi

لیست آهنگ ها

ساری گلین گوش کنید
بهرام سارنگ
رنگ 1 گوش کنید
بهرام سارنگ
ضربی قایتاقی گوش کنید
بهرام سارنگ
آی دیلبر گوش کنید
بهرام سارنگ
رنگ 2 گوش کنید
بهرام سارنگ
آیناز گوش کنید
بهرام سارنگ
سولو کمانچه - گتمه گتمه گوش کنید
بهرام سارنگ
رنگ 3 گوش کنید
بهرام سارنگ
اوزون دره گوش کنید
بهرام سارنگ
ضربی بیات شیراز گوش کنید
بهرام سارنگ
سولو کمانچه - تصنیف آنا گوش کنید
بهرام سارنگ
رنگ 4 گوش کنید
بهرام سارنگ
دوضربی چهارگاه گوش کنید
بهرام سارنگ
سولو کمانچه - اوجا داغ گوش کنید
بهرام سارنگ
آی آمان گوش کنید
بهرام سارنگ
گلدی باهار گوش کنید
بهرام سارنگ
قره بالا گوش کنید
بهرام سارنگ
ساغ اول گل گوش کنید
بهرام سارنگ
تزگل گوش کنید
بهرام سارنگ
شاه میلی گوش کنید
بهرام سارنگ
سولو گارمون - ضربی داشلی گالا گوش کنید
بهرام سارنگ
آی گلاباتون گوش کنید
بهرام سارنگ
عُزّال گوش کنید
بهرام سارنگ