خوب

خوب

مسعود

لیست آهنگ ها

غربت (مسافر) گوش کنید
داریوش خواجه نوری
سفر به دوردست (سرگشته) گوش کنید
داریوش خواجه نوری
غربت (مسافر) گوش کنید
داریوش خواجه نوری
مرد عاشق گوش کنید
داریوش خواجه نوری