سه تار

سه تار

حاجیان

لیست آهنگ ها

پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد سوم (کرشمه) گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رنگ افشاری گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب شور گوش کنید
جلیل شهناز