کرد

کرد

محسن

لیست آهنگ ها

چپی (بختیاری) مافگه ای گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چپی دو کرنای پاکتلی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چمر (لرستان) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چمر (الیگودرز) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
هی را (لکی لرستان) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
ساروخانی (لرستان) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
واویلا (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور ژن دنگ سرچر (لکی نورآباد) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
غمونه یا شروه (بویر احمدی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
غمونه ی ایل بهمعی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور سرچر (لکی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور لکی (نزدیک به هوره) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شمشیربازی سرتاسکه (الیگودرز) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
غمونه ی لردگان گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور کوه چر (نورآباد) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور ژن دنگ (ایلام) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دمدال شیخ رباط (سروی زنگل) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی زنگل کیارسی باو (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی میزدج (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
کاک ویلا (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دنگ لال زنان شهنی (مسجد سلیمان، بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
پاموری ژن دنگ گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور لکی (کوهدشت) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
پاموری (پاوه موری) گوران (کرمانشاه) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چپی (بختیاری) مافگه ای گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چپی دو کرنای پاکتلی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چمر (لرستان) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چمر (الیگودرز) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
هی را (لکی لرستان) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
ساروخانی (لرستان) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
واویلا (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور ژن دنگ سرچر (لکی نورآباد) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
غمونه یا شروه (بویر احمدی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
غمونه ی ایل بهمعی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور سرچر (لکی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور لکی (نزدیک به هوره) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شمشیربازی سرتاسکه (الیگودرز) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
غمونه ی لردگان گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور کوه چر (نورآباد) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور ژن دنگ (ایلام) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دمدال شیخ رباط (سروی زنگل) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی زنگل کیارسی باو (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی میزدج (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
کاک ویلا (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دنگ لال زنان شهنی (مسجد سلیمان، بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
پاموری ژن دنگ گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مور لکی (کوهدشت) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
پاموری (پاوه موری) گوران (کرمانشاه) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا