مورد علاقه

مورد علاقه

مهدی جعفری

لیست آهنگ ها

دستگاه شور 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 6 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 7 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 8 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 9 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 6 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 6 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 7 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه همایون گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه ماهور گوش کنید
پریچهر خواجه
سلام (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ 1 (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ 2 (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
دخترک ژولیده (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
تمرین (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
مقدمه ی پرواز (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
ترانه (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
پولکا (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
خوارزمی (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
مقدمه ی ماهور (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
پیش درآمد (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ قهر و آشتی (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ شلخو (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
پیش درآمد (دستگاه همایون) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ 1 (دستگاه همایون) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ 2 (دستگاه همایون) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهارمضراب بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) گوش کنید
پریچهر خواجه
دوضربی (آواز بیات ترک) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ (آواز بیات ترک) گوش کنید
پریچهر خواجه
پیش درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ (آواز افشاری) گوش کنید
پریچهر خواجه
در قفس (آواز دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ (آواز دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
تمرین دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
کاروان (آواز دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 6 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 7 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 8 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 9 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 10 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 11 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 5 گوش کنید
پریچهر خواجه