خداحافظ

خداحافظ

sss

لیست آهنگ ها

تصنیف بگذار بگریم گوش کنید
علیرضا افتخاری
تصنیف همه رفتند گوش کنید
علیرضا افتخاری
تصنیف تو نیستی که بیبینی گوش کنید
علیرضا افتخاری
تصنیف می سوزم از فراقت گوش کنید
علیرضا افتخاری
تصنیف شرح پریشانی گوش کنید
علیرضا افتخاری
تصنیف مهربانی ها کجاست گوش کنید
علیرضا افتخاری
تصنیف یاد باد گوش کنید
علیرضا افتخاری
تصنیف خداحافظ گوش کنید
علیرضا افتخاری