سارا

سارا

میرصابر سیدنجیب

لیست آهنگ ها

مقدمه ی روشا گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
بابک خوشرو
تکنوازی دوتار گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
بابک خوشرو
منظومه ی فاطمه مسکین گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
بابک خوشرو
نوبهار (نرگس بانو) گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
بابک خوشرو
آواز امیری گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
بابک خوشرو
گل من (قمر) گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
بابک خوشرو
آواز نجما گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
بابک خوشرو
منظومه ی شاباجی گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
بابک خوشرو
من و یادت گوش کنید
رضا صادقی