شاملو

شاملو

عبدالله

لیست آهنگ ها

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو گوش کنید
احمد شاملو
در وصالت چرا بیاموزم گوش کنید
احمد شاملو
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من گوش کنید
احمد شاملو
وه چه بی درنگ و بی نشان که منم گوش کنید
احمد شاملو
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن گوش کنید
احمد شاملو
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن گوش کنید
احمد شاملو
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو گوش کنید
احمد شاملو
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون گوش کنید
احمد شاملو
نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم گوش کنید
احمد شاملو
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست گوش کنید
احمد شاملو
بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید گوش کنید
احمد شاملو
زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا گوش کنید
احمد شاملو
تلخی نکند شیرین ذقنم گوش کنید
احمد شاملو
مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو گوش کنید
احمد شاملو
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند گوش کنید
احمد شاملو
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند جان جهان دوش کجا بودی گوش کنید
احمد شاملو
ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما گوش کنید
احمد شاملو
دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن گوش کنید
احمد شاملو
شد زغمت خانه سودا دلم گوش کنید
احمد شاملو
برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید گوش کنید
احمد شاملو
بیایید،بیایید که گلزار دمیده است گوش کنید
احمد شاملو