بختیاری

بختیاری

داریوش قولی گله

لیست آهنگ ها

دوینه گوش کنید
ملک محمد مسعودی
بدون کلام گوش کنید
ملک محمد مسعودی
ساز و آواز 1 گوش کنید
ملک محمد مسعودی
داینی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
دهکردی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
ساز و آواز 2 گوش کنید
ملک محمد مسعودی
بدون کلام شوارز گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز خون گروی (خون گریه) گوش کنید
ملک محمد مسعودی