دشتی

دشتی

حجت قاسمی

لیست آهنگ ها

ساز و آواز دشتی 1 گوش کنید
داوود مهذبیه
ساز و آواز دشتی 2 گوش کنید
داوود مهذبیه