سنتی

سنتی

کاربر

لیست آهنگ ها

سرگَرد(سه رگه رد) - ماهور گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
ساقی بهاران (ساقی وه هاران) - مقام کرد گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
دُردانه - شور گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
دریاب و دُریاب - شوشتری گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
خبری نیست - مقام کرد گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
وطن (وه ته ن) - ماهور گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
گل افشان - ماهور گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
بال سوخته (بال سووتاو) - اصفهان گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
گنج نهان - مقام کرد گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی