نواحی

نواحی

کاربر

لیست آهنگ ها

لالایی میزدج - لالایی ها گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
ورشو گلالی - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
خسرو شیرین - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
لالایی درویشی میزدج - لالایی ها گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دور کناری - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
خسرو شیرین چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
لالایی لردگان - لالایی ها گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
لالاییِ بازُفتِ بالا - لالایی ها گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
گل مینام - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
گاگریو مکوندی - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سکینه شهباز - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سلطان جمجمه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
خون گریو - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی بازفت بالا - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی طایفه ی مد ملیل - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
هی دته - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
گلی جون - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دمدال کتکی (بزرگون) - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
ابوالقاسم خان - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دمدال کتکی - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
طلعت تیام - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
یدالله و عبدالله - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دمدال کتکی (بزرگون) - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
جنگ منار - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سروی پاکتلی - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مجسمه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
وی پرس کنین - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
جنگ کلنچی - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سِروی میزدج و پشتکوه - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
عزیزم برنو بلند - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
قلی چاربری - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چپی سو آرون - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
گله داری - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
آرمون - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شوخی - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
واویلا - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
هاوی هاوینه - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
علیداد - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چپی چهار لنگی الیگودرز - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
هاوی ناز - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
جنگ شیمبار - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شمشیر بازی چهار لَنگی - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
فایز - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
عزیزم ای ددم - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
برزگری یا بئرو - موسیقی کار گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
گل گیس - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دری نای - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نامدارخان - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
صیادی لو لم ای - موسیقی کار گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
ضله - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
علیمردان خان - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
صیادی ممدنی - موسیقی کار گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نی ترکی - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شهناز شهناز - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
قالی بافی - موسیقی کار گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نی جلوداری - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
پری گَل - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
ولی باریک - داستان های ایلی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
مشک زنی - موسیقی کار گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نین بلال موری باو - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
پر گل - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
عبده ممد للری - داستان های ایلی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
گادوشی - موسیقی کار گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نی عربی باو - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
بلال عبده قلی - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سو آر بازی الیگودرز (چهار لنگی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
اول نی و حرکت گله - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سوزه دیوونه - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
بلال دنگ غنجل - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دستمال بازی (چوبیِ الیگودرز) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
فقیری - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
یار خانم ی - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
بلال جونکی - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
داد فلک و فایز مکوندی - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
داینی داینی - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دی و دی - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سو آر بازی هفت لَنگی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نِی شُولیز - موسیقی چوبانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی الیگودرز - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دادا بلال - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
وردار سرنا (لردگان) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دوالیلی - آوازهای مخصوص عروسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه غَمونه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
بلال موری - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
وردار چو بازی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
فایز مکوندی - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سرود لردگان - آوازهای مخصوص عروسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
برزونامه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
یار یار (لردگان) - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شلِیل - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نی رمزی - آواز های عاشقانه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا