دوتار

دوتار

محمد فاتحی

لیست آهنگ ها

دوتاری گوش کنید
مرتضی گودرزی
صبوری گوش کنید
مرتضی گودرزی
ضامن آهو گوش کنید
مرتضی گودرزی
حاجی قولاق و آلاقایش گوش کنید
مرتضی گودرزی
قره دلی و قره جواهر گوش کنید
مرتضی گودرزی
سرمقام گوش کنید
مرتضی گودرزی
انتظار گوش کنید
مرتضی گودرزی
دوتاری گوش کنید
مرتضی گودرزی
صبوری گوش کنید
مرتضی گودرزی
ضامن آهو گوش کنید
مرتضی گودرزی
حاجی قولاق و آلاقایش گوش کنید
مرتضی گودرزی
قره دلی و قره جواهر گوش کنید
مرتضی گودرزی
سرمقام گوش کنید
مرتضی گودرزی
انتظار گوش کنید
مرتضی گودرزی
دوتار گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر