دونه دونه

دونه دونه

لیست آهنگ ها

دیار بی قراران گوش کنید
مسعود کهریزی
آواز اصفهان گوش کنید
مسعود کهریزی
درد آشنایان (نهفته) گوش کنید
مسعود کهریزی
بخوان ز نگاهم گوش کنید
مسعود کهریزی
نگاه خموش گوش کنید
مسعود کهریزی
غوغای هستی گوش کنید
مسعود کهریزی
آواز ابوعطا گوش کنید
مسعود کهریزی
شادی فردا گوش کنید
مسعود کهریزی